Tuotokset

Hankkeessa tuotettuja julkaisuja ja materiaaleja

    1. Julkaisut
    2. Esitykset
    3. Hankemateriaalit
    4. Opinnäytetyöt
1. Julkaisut

Sipari, S. Vänskä, N. & Pollari, K. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa – LOOK- hanke. Kuntoutus 2015;1:54-56.

Vänskä N. Sipari S. & Pollari K. Lapsella on oikeus olla aktiivinen toimija kuntoutuksessaan. Fysioterapia 2015;4:32-35.

Pollari, K. & Sipari, S. & Vänskä, N. Lapsen oikeus osallistua. Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n jäsenlehti 2/2015:23-25.

Sipari, S. Vänskä, N. & Pollari, K. Lapsen oikeudet toiminnan perustana. Toimintaterapeutti 2015;2:4-6.

Vänskä, N. Pollari, K. & Sipari, S. Lasten osallistumista ja toimijuutta vahvistavat kuntoutuksen hyvät käytännöt kirjallisuudessa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kela, Työpapereita 94. Helsinki 2016. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161355

Vänskä N. Sipari S. & Pollari K. Lapsen osallistumista ja toimijuutta vahvistavien käytäntöjen kehittäminen etenee: LOOK-hankkeen kuulumisia. Kuntoutus 2016;4:50-51.

Vänskä N, Sipari S & Pollari K. Lasten LOOK-hankkeessa on edetty toimintatapojen kehittämiseen. Fysioterapia 2016;7:20-21.

Ristinen U. Perheen ja terapeutin yhteistoimijuus kantaa lasta. Fysioterapia 2017;2:18-23.

Sipari S, Vänskä N, Pollari K. Lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutumisessa – Lapsen Metkut, 2017. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa – Lapsen edun arviointi (LOOK) -hanke. http://metropolia.e-julkaisu.com/lapsen-metkut/

Salla Sipari ja Nea Vänskä yhteistoiminnassa Lisa Chiarello ja Robert Palisano. Osallistumisen ekologinen arviointi. Käsikirja. Yhteinen arviointi ja suunnittelu lapsen osallistumiseksi merkitykselliseen toimintaan. Käsikirja

Sipari, S., Vänskä, N. & Pollari, K. (2017). Lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa. Osallistumista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 5/2017. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/220550

Ojala, U. Oman kuntoutuksensa herraksi. Lapsen maailma 2017;9. https://lapsenmaailma.fi/teemat/terveys/oman-kuntoutuksen-herraksi/

Sipari, Vänskä, Pollari. Lapsen kuntoutumisessa erinomaisia käytäntöjä lapsen edun turvaamiseksi. Kuntoutus 2017;3-4:81-83.

Vänskä, Sipari, Pollari. Uusia näyttöön perustuvia välineitä lapsen osallistumiseen kuntoutumisessa. Lasten asialla 2017:4 Artikkeli

Mikä on kuntoutuksessa lapselle merkityksellistä toimintaa? Lapsen kuntoutumiseen uusia työpapoja ja välineitä. Kuntoutusportti 4.9.2017. Koko teksti

Sipari S, Karhula M, Vänskä N, Pollari K. Lapsen Metkut- mikä on merkityksellistä kuntoutumisessa? Toimintaterapeutti 2017;36(4).

Vänskä N, Sipari S, Pollari K & Huisman A. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa. LOOK-hankkeen arviointiraportti. Helsinki: Kuntoutuksen kehittäminen, Kela 2018. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/240069

2. Esitykset tutkimusseminaareissa

Workshop at an international scientific seminar, Count me in! Brunel University London 15.10.2018. The CMAP Book: A new tool to enable children’s participation with descriptions of activities and participation that are meaningful to the child.

Co-development of new tools for rehabilitation to enhance children’s participation. Count me in, scientific meeting. Oral presentation; Brunel University, London 16.10.2018.

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuntoutuminen. Seminaari, Pietari 19-20.4.2018. Suomen ja Venäjän hankeyhteistyön suunnittelu- ja yhteistyöseminaari. (suullinen esitys)

Count me in! Kansainvälinen lasten kuntoutuksen tutkijaverkoston kokous. 20-21. September 2017. The children’s trust. London. (oral presentation)

Vänskä N. Sipari S.& Pollari, K. Professional’s views on good practices to enhance children’s participation and human agency. 29th EACD conference, May 17-20. 2017, Amsterdam, The Netherlands. (posteri)

Vänskä N, Sipari S. & Pollari K. Lapsen osallistumisen ja toimijuuden vahvistaminen: kirjallisuuskatsaus hyvistä käytännöistä lasten kuntoutuksessa. Kuntoutuksen tutkimuksen seminaari 24.11.2016 Helsinki.

Vänskä N. Sipari, S & Pollari K.. Children as partners in developing good rehabilitation practices. International conference on cerebral palsy and other childhood onset disabilities (ICPC), Stockholm 1-4.6.2016.

Vänskä N, Pollari K. & Sipari S. Right of the child to participate in her rehabilitation- assessing the best interests of the child. The Look- project. International society on early intervention (ISEI), Stockholm 8-10.6.2016.

Vänskä N, Sipari S, Pollari K. Enhancing child’s agency in a meaningful activity in her daily life. 3rd #CountMeIn! International Scientific meeting 6-7.4.2016, Plymouth University, UK.

Sipari, S. Vänskä, N. & Pollari, K. Child’s rights to participate in her rehabilitation-evaluation of child’s best interests. EFFR 2015.

3. Hankemateriaalit

Lapsen osallistumista ja toimijuutta vahvistava kuntoutus- koulutuspäivien materiaalia: Diamateriaalia LOOK-koulutukset 10.2 ja 27.4.2017

4. Opinnäytetyöt

Buzalski L. & Kaivola S. Kuntoutusalan ammattilaisten näkemyksiä lapsen osallistumista haastavista ja mahdollistavista tekijöistä kuntoutuksessa. Fysioterapian opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kevät 2015. Opinnäytetyö

Huisman, A. Metkuissa mukana: Lapsen osallistumista vahvistavien toimintatapojen yhteiskehittämisen tuomat muutokset kuntoutuksen ammattilaisten näkökulmasta. Tutkimuksellinen kehittämistyö YAMK. Helsinki: Metropolia AMK 2017. https://www.theseus.fi/handle/10024/136678

Huttunen, E. Lapsi arjen toimijana. Lapsen kuvaus kuntoutumista edistävästä arjesta. Tutkimuksellinen kehittämistyö YAMK. Helsinki: Metropolia. Kevät 2016. http://www.theseus.fi/handle/10024/105641

Jukuri, J. Lapsen osallistumisen arviointi: systemaattinen kirjallisuuskatsaus PEM-CY ja YC-PEM arviointimenetelmistä. Fysioterapian opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kevät 2016. http://www.theseus.fi/xmlui/handle/10024/109858

Kakriainen, S. Rausku, N. & Toropainen, J. Lapsi GAS- tavoitteita asettamassa: osallistumista mahdollistavia tekijöitä. Toimintaterapian opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kevät 2016. http://www.theseus.fi/handle/10024/108794

Rantala N. Lapselle merkityksellinen toiminta osallistumista edistävänä tekijänä kuntoutumisen suunnittelussa. Kuntoutuksen YAMK, Metropolia AMK, 2018. http://www.theseus.fi/handle/10024/156636

Saukkonen, O. Kuntoutuksen ammattilaisten näkemyksiä lapsen osallistumista edistävästä yhteistoimijuudesta. Fysioterapian opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kevät 2016. https://www.theseus.fi/handle/10024/106801

Takkinen, I. Lapselle merkityksellisen toiminnan kuvaus kuntoutuksessa äidin ja fysioterapeutin näkökulmasta. Fysioterapian opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kevät 2017. https://www.theseus.fi/handle/10024/131309