Tuliaisia ja terveisiä koulutuspäiviltä

Osallistuin LOOK –hankkeen lapsen osallistumista ja toimijuutta vahvistavan kuntoutuksen hyvät käytännöt- koulutuspäiviin, jotka käynnistyivät helmikuussa 2017. Lasten kuntoutusalan ammattilaisille suunnattuihin koulutuspäiviin osallistui yhteensä noin 240 kuntoutusalan ammattilaista. Osanottajat koostuivat mm. toiminta-, fysio- ja puheterapeuteista, sairaanhoitajista, erityislastentarhanopettajista ja kuntoutusohjaajista. Kolmena eri päivänä toteutuneessa koulutuksessa yhdistettiin teoreettista perustaa ja käytännön työkaluja omaan työhön sovellettavaksi. Koulutukset perustuivat LOOK-hankkeen tuloksiin ja kouluttajina toimivat hankkeen asiantuntijat sekä kehittäjäkumppanit.

20170210_084231luento, hyvä kuva

Koulutuspäivien tuliaisina omaan työhöni lasten toimintaterapeuttina sain käyttööni uudet toimintatavat ja välineet, lapsen kuntoutumisen Metkut.

1. Lapsen merkityksellinen toiminta arjessa – Metku-kirja- väline tunnistamiseen ja kuvaukseen

  • Tuliaisina mm. lapselle merkityksellisen toiminnan kuvaus, Metku-kirja –työkalu käytännön työhön sovellettavaksi, tietoa työkalun käytöstä ja hyödyntämisestä sekä teoreettista pohjaa lapsen toimijuudesta ja oikeudesta osallistua kuntoutukseensa.

2. Lapsen tavoitteet – lapsen kuntoutumisen neuvottelun hyvä käytäntö

  • Tuliaisina mm. teoreettista pohjaa yhteistoimijuudesta lasten kuntoutuksessa, vastavuoroinen neuvottelu verkostossa, Metku-neuvottelu –toimintatapa käytännön työhön sovellettavaksi ja näkökulmia lapsen kuntoutustavoitteiden saavuttamisen mahdollistamiseen.

3. Lapsen osallistumista ja toimijuutta vahvistavien toimintatapojen syventävä koulutuspäivä

  • Tuliaisina mm. kokemusten reflektointia ja jäsentämistä, Metku–kirjan käyttöä käytännössä, näkökulmia Metku–kirjan mahdollisuuksista ja haasteista sekä Metku–muistio käytännön työhön sovellettavaksi.
Työpaja.pptx

Koulutusten anti oli monipuolista ja innostavaa. Työpajoissa ja ryhmäkeskusteluissa syntyi vilkasta ajatusten vaihtoa ja ajoittain kriittistäkin pohdintaa suhteessa oman työn käytänteisiin. Yhdessä pohtien, ideoiden ja kehittäen kävimme läpi meille kaikille yhteisesti tärkeää aihetta – miten lapselle merkityksellinen toiminta saataisiin entistä enemmän näkyväksi lapsen kuntoutumisessa ja moniasiantuntijuuteen perustuvassa kuntoutustyössä.

Yhteiskunnan kehittyessä myös kuntoutumista ohjaava paradigma kehittyy – vajavuuskeskeisen näkemyksen sijaan kuntoutuja nähdään yhä enemmän aktiivisemmassa roolissa oman kuntoutumisen suhteen. Lasten kohdalla meidän kuntoutusammattilaisten olisikin tärkeää välillä pysähtyä pohtimaan, miten teoreettinen tietämyksemme lapselle merkityksellisen toiminnan tärkeydestä saadaan käytännössä vahvemmin realisoitumaan lapsen arjessa. Miten mahdollistamme lapsen osallistumista ja toimijuutta osana kuntoutumisen suunnittelua ja kuntoutumista? Olennaista on lähteä tarkastelemaan ja välillä ravistelemaan omia näkökulmia. Ajattelemmeko esimerkiksi sitä, miten saisimme lapsen tai hänen perheensä mukaan kuntoutumiselle asetettuihin tavoitteisiin, vai sitä, miten me ammattilaisina voimme tukea lasta ja mahdollistaa asioita hänen omassa kuntoutumisprosessissaan? LOOK-hankkeessa kehitetyt lapsen kuntoutumisen Metkut pureutuvat juuri näihin kysymyksiin ja ohjaavat ammattilaisia sukeltamaan lapsen maailmaan ja asettamaan kuntoutumisen tavoitteita yhdessä lapsen kanssa lähtökohtana lapselle merkityksellinen toiminta arjessa.

luokka takaa 2 salla

Olin koulutuspäivillä osallistujan roolissa erityisen mielissäni siitä, että lapsen hyvän arjen mahdollistuminen ja kuntoutumista edistävien toimintakäytänteiden kehittäminen koskettaa laajasti meitä kuntoutuksen ammattilaisia ja on selvästi meille sydämen asia. Lämmin kiitos kuuluu siis kouluttajille, hankkeen asiantuntijoille ja kehittäjäkumppaneille, mutta myös erityisesti meille kaikille lapsen toimijuuden ja osallisuuden vahvistamisesta, sekä oman työn kehittämisestä kiinnostuneille kuntoutusalan kollegoille!

Kirjoittaja: Nina Rantala, toimintaterapeutti (kuntoutuksen YAMK opiskelija / Metropolia)

LOOK blogi Nina Rantala kuva